BO Poupoupidou, The Sonics - "Shot Down"


BO Poupoupidou, Kim Wilde - "Kids in America"


BO Poupoupidou, The Czars - "Song to the siren"


BO Poupoupidou,The Postmarks - "Thorn In Your Side"